Serviceerklæring

Påmelding og opptak

 • Søknad på skoleplass gjøres elektronisk via hjemmesiden vår.
 • Påmeldingen er bindende. Dette betyr at vi går ut fra at du takker ja til plassen du får tilbud om.
 • Når det blir ledig plass, sender vi info pr epost.
 • Dersom du ikke ønsker å akseptere plassen, må du melde deg av via vår hjemmeside innen fristen som står i epost. Hvis du ikke melder deg av, blir du eller den du er foresatt for, oppført som elev, - og du risikerer følgelig å måtte betale semesteravgift.
 • For nye elever gis det anledning til en - 1 - prøvetime. Dersom eleven ønsker å slutte etter den første undervisningstimen i nytt fag, må det gis skriftlig melding til oss innen utgangen av elevens første skoleuke. Tidligere elever har ikke rett til prøvetime på samme disiplin.
 • Hovedopptaket er i juni, men vi tar imot søknader hele året og tar inn elever ved ledig kapasitet. Av pedagogiske hensyn kan det på gruppetilbud være hensiktsmessig å starte på nytt semester/nytt skoleår.
 • Søkere prioriteres etter søkedato.

 

Du kan forvente:

 • God kvalitet på tilbudene som gis.
 • Godt kvalifisert personale i alle funksjoner.
 • Undervisning som er tilpasset elevens forutsetninger.
 • Serviceinnstilling, omtanke og respekt for elev, foresatt og publikum.
 • Punktlig oppmøte.
 • Beskjed via sms dersom planlagt undervisning må avlyses.
 • God informasjon i alle ledd.
 • Minimum 25 minutter undervisning til hver elev pr. uke.
 • Der pedagogiske hensyn tilsier det, undervisning av musikkelever i små grupper på 2-4 elever.

 

Vi forventer at eleven:

 • Er aktiv i deltagelse av samspill, opptredener, utstillinger og andre prosjekter.
 • Gjennomfører egenøving som er avtalt med lærer.
 • Møter forberedt og presis til undervisning.
 • Har med seg nødvendig materiell til undervisning og opptredener.
 • Har klær som passer til aktivitetene og være kledd til opptredener.
 • Har høvelig framferd.
 • Holder eget forbruk av forbruksmateriell (noter, strenger, fliser, ballettdrakt, dansesko m.m.).
 • Behandler leid instrument forsiktig og holder det i stand.

 

Vi forventer at de foresatte:

 • Gir positiv støtte og oppmuntring til eleven.
 • Hjelper elven med å følge opp sitt fag.
 • Leser informasjon som sendes ut via epost, sms og hjemmeside.
 • Melder fra om fravær. Enten til lærer eller til administrasjon.
 • Er ansvarlig for lånt eller utleid utstyr.
 • Sørger for korrekt kontaktinformasjon på egen bruker.
 • Viser interesse for skolens prosjekter og «tar i et tak» ved behov.

 

Re-registrering

 • Hver vår (i mai) vil elever og de som står på venteliste få beskjed fra oss om å re-registrere seg innen 1. juni hvis de fortsatt ønsker å være elever eller stå på venteliste påfølgende skoleår. Re-registreringen gjøres elektronisk og er bindende.

 

Avmelding / Oppsigelse

 • De elevene som ikke ønsker å fortsette på nytt skoleår til påfølgende høst, lar bare være å re-registrere seg på våren (før 1. juni).
 • Elever som ønsker å slutte i løpet av skoleåret, må "Avmelde" seg via hjemmesiden vår.
 • Oppsigelse i et semester, altså etter skolestart høst- eller vårsemester, vil normalt medføre full avgift i det semesteret det sies opp i.   

 

Velkommen til oss på Harstad kulturskole!