Skip to main content Skip to footer

Farsi

مدرسه فرهنگی برای همه

مدرسە فرهنگی یک امکان آموزش و فعالیت برای کلیە کودکان و جوانانی می باشد که می خواهند در حوزە فرهنگ و هنر آموزش بیشتری کسب نمایند. در مدرسه فرهنگی از جملە می توانید رقصیدن، آواز خواندن، نواختن یک آلت موسیقی، نوشتن، بازی تئاتر، رسم کردن، مجسمه سازی یا ساخت فیلم را بیاموزید. بسیاری از کودکان و جوانانی که بە مدرسه فرهنگی می روند با دوستان جدیدی آشنا و تعلق یافتن بە یک اجتماع را تجربە می کنند.

 

مدرسه فرهنگی دارای معلمان ماهر و حرفه ای می باشد. دانش آموزان می توانند با کودکان و جوانان دیگر بە صورت گروهی یا به صورت انفرادی آموزش دادە شوند. آموزش عمدتاً بعد از ساعات معمولی مدرسه صورت می گیرد.

 

چه کسانی می توانند به مدرسه فرهنگی بروند؟

همه کودکان و جوانان می توانند بە مدرسه فرهنگی بروند. مدرسە فرهنگی امکان آموزش در هنرهای متفاوت را برای مبتدیان و در سطح پیشرفتە ارائە می دهد. افراد بالای ۱۸ سال نیز می توانند درخواست پذیرش نمایند.

 

هزینە رفتن بە مدرسە فرهنگی چقدر می باشد؟

دانش آموز بودن در مدرسه فرهنگی هزینه دارد. برخی از شهرداری ها برنامەهایی برای تخفیف هزینە یا امکان رفتن بە مدرسە را بە صورت رایگان دارند. بسیاری از مدارس فرهنگی امکان بە قرض دادن آلات و یا تجهیزات را دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هزینه ها، با  contact us

 تماس بگیرید.

 

چگونه می توان بە مدرسه فرهنگی درخواست پذیرش نمود ؟

جهت درخواست پذیرش در مدرسه فرهنگی برای خودتان یا فرزندتان، با contact us